Springe zum Inhalt

POLITIEK

+++ 28. februari 22 - XIOR heeft in overleg met het college Vaals besloten om de ontwikkeling in deze vorm/omvang op deze locatie te stoppen.

+++ 21. februari 22 - uitslag van de stemming 6:6 dus wordt het voorstel een volgende keer tot afstemming gebracht.

pro voorstel: PvdA, Groep Jussen, Nuj LIes, Visie Vaals en Ralf Bädorf (Fractie Scheffers V&O)

tegen voorstel: CDA, Lokaal, Marianne Kayser en Rob Gubbels (Fractie Scheffers V&O)

niet aanwezig vanwege coronaziekte: Het Alternatief (pro voorstel)

+++ 21. februari 22 - laatste raadsvergadering Gemeenteraad

Agendapunt 15:

Initiatiefvoorstel principebesluit studenthuisvesting Xior naast outdoor kartingbaan Vaals
De Gemeenteraad van Vaals, in vergadering bijeen op maandag 21 februari 2022, gehoord de
beraadslaging,
Overwegende dat:

 1. Het nieuwbouwconcept voor studentenhuisvesting, naast de outdoor-kartingbaan, van Xior
  een goed voorbeeld is van hoe het niet moet (aldus het verkiezingsprogramma 2022-2026 van
  Lokaal!);
 2. Hiermee 2 wethouders en 5 raadsleden aangeven dat zij hun eerdere besluit van de
  strategische bouwlocatie Selzerbeekgebied (pag. 29 Programmabegroting 2022) niet meer
  steunen;
 3. Daar de PvdA, Nuj Lies, Het Alternatief en de Groep Jussen deze begroting niet hebben
  goedgekeurd zodoende een ruime meerderheid ontstaat van 11 raadsleden die dit besluit niet
  langer steunen;
  B E S L U I T
 4. De medewerking, en alle voorbereidingen zoals bestemmingsveranderingen daartoe, met
  betrekking tot deze ontwikkeling in het Selzerbeekgebied voor 400 units voor studenten en
  young professionals met onmiddellijke ingang stop te zetten;
 5. Het college op te dragen de ontwikkelaar per ommegaande in kennis te stellen van dit
  principebesluit van de gemeenteraad.

+++ 19. februari 22 - Antwoord Gert van Vliet (CDA Vaals)

"Inzake de 2 vragen die U ons voorgelegd heeft (...), kunnen wij U het volgende mededelen als reactie namens het CDA-Vaals: Vooropgesteld dat U dit weet, zijn meerdere partijen niet tegen studenten in Vaals.

In een bijeenkomst van de raad zijn diverse gebieden aan de orde geweest over wonen. Daarbij is door de meerderheid van de raad aangegeven dat het Selzerbeekgebied, van kartingbaan tot aan de begraafplaats, mogelijkheden biedt voor allerlei woonvormen, inclusief studenten. Er is geen specifieke plek aangewezen, dat moge duidelijk zijn.

Als CDA-fractie zijn wij voorstander van (extra) studentenhuisvesting in Vaals. Naast een positieve financiële invloed op de begroting, die broodnodig is om het voorzieningenniveau in Vaals op peil te houden, dragen zij indirect bij aan de leefbaarheid in Vaals.,

Als CDA willen wij de zogenaamde A-locaties, zoals Von Clermontpark, Hekkertterrein en Esso-terrein  als woongebied voor behouden aan starters, jongeren, middeninkomens en senioren, dus allerlei woonvormen of koop of huur, en niet voor studentenhuisvesting. Onze eigen inwoners dicht bij het centrum met alle voorzieningen.

Het terrein Selzerbeeklaan 21 is door een partij aangekocht met een doel voor ogen echter het plan daarachter is onbekend en nog niet prijsgegeven richting gemeente. Daar kunnen wij dus ook nog niet onze mening over geven.

Wij hebben begrepen dat de buurt niet tegen de komst van studenten is, maar met name bezorgd over bouwmassa van gebouwen en overlast van geluid, verkeer en parkeren en terecht dat U zorgen heeft.

Ook dat de aanwonenden zich gepasseerd voelen door de initiatiefnemer die een andere manier van communiceren en informatieverstrekking hanteert dan wenslijk is voor een dialoog.

Het CDA deelt de bezorgdheid en is van mening dat een klimaat gecreëerd dient te worden waar het terrein Selzerbeeklaan 21 ontwikkelt kan worden zonder dat dit inbreuk doet op de verwachtingen van  buurtbewoners en bedrijven. Belangrijk hierbij is dat er een omgevingsdialoog komt waarin de buurt betrokken wordt. En misschien blijkt wel uit verdere onderzoeken dat een ander terrein veel interessanter is voor ontwikkeling van studentenhuisvesting.  

Ons lijkt het in elk geval belangrijk dat de investeerder/ontwikkelaar de buurt meeneemt in het ontwikkeltraject.

Met vriendelijke groet,

Gert van Vliet

fractievoorzitter"

+++ 14. februari 22 - Laatste raadsvergadering voor de verkiezingen gaat niet door vanwege vermoedelijke coronagevallen in de coalitie. Jammer voor onze initiatief. Want de oppositiepartijen wilden de kwestie van Studentenhuisvesting in het Selzerbeekgebied opnieuw ter stemming voorleggen.

+++ 10. februari 22 - Antwoord Allain Hamaekers: Nuj Lies Vroemen zijn voorstander van studentenhuisvesting in Vaals maar niet op de lokatie selzerbeeklaan 21:

"Wij zijn als fractie in het verleden voorstander geweest van (extra) studentenhuisvesting in Vaals. Naast de positieve financiële impact, die noodzakelijk is om het voorzieningenniveau in Vaals op peil te houden, op onze jaarlijkse begroting, vinden wij studenten ook een toevoeging aan de leefbaarheid in Vaals.
In het verleden hebben wij bijvoorbeeld de ontwikkellocatie Von Clermontpark als passend geacht voor verdere studentenhuisvesting. De centrale ligging dicht bij belangrijke voorzieningen zoals diverse supermarkten en het busstation speelde hierbij een rol. Daarnaast is de ligging dicht bij de huidige Katzensprung 1 en 2 passend en is er geen sprake van horizonvervuiling en daarmee aantasting van uitzicht op prachtig natuurgebied. Er is namelijk al sprake van hoogbouw in de directe omgeving van deze ontwikkellocatie."

+++ 09. februari 22 - Antwoord van Jo Winkens en Kirsten Pakbiers-Renericken, Raadsleden PvdA Vaals:

"Wij vinden deze hoeveelheid zelfstandige wooneenheden voor studenten op deze locatie geen goed idee.  Dat is ook een van de redenen waarom we afgelopen november 2021 tegen de begroting hebben gestemd.

In november 2020 hebben wij het initiatief genomen om met de gehele raad, en inwoners van het Selzerbeekgebied, van gedachten te wisselen over de wenselijkheid van nieuwe studentenhuisvesting in het Selzerbeekgebied. Helaas waren de fracties CDA, Lokaal en V&O tegen dit initiatief en daardoor hebben deze gesprekken niet plaatsgevonden. Om een ander kracht bij te zetten hebben wij toentertijd, om precies te zijn tijdens de raadsvergadering van 9 november 2020, een amendement ingediend. Dit amendement werd door de drie coalitiepartijen verworpen. Hieruit kunt u opmaken, dat wij voorstander zijn van dialoog op voorhand in plaats van inspraak aan de achterkant bij planontwikkelingen.

Wij zijn voorstander van betaalbare woningen voor vele doelgroepen / levensfasen. Dus dat betekent niet dat we tegen huisvesting van studenten in het algemeen zijn. We zijn van mening dat er een goede balans moet zijn tussen woningen voor jongeren (al dan niet studenten), alleenstaanden  (van alle leeftijden) en gezinnen. Zowel in de huur- als in de koopsector. En dat niet alle locaties in onze gemeente voor al deze variaties m.b.t. woningbouw geschikt zijn."

+++ 8. februari 22 - Lokaal geeft geen concreet antwoord op de vraag of ze voor of tegen het plan zijn. Maar geven wel aan dat ze vinden dat het proces niet goed verlopen is. Citaat uit het verkiezingsprogramma onderdeel ontwikkellocaties en wonen: "Het nieuwbouwconcept voor studentenhuisvesting naast de outdoor-kartbaan van Xior is een goed voorbeeld van hoe het niet moet. Studenten zijn welkom in onze gemeente, doch grootschalige studentenlocaties dienen in samenspraak met de inwoners te worden bepaald."

+++ 07. februari 22 - Antwoord van Juliette Verbeek-Benink: "Het standpunt van het Alternatief is duidelijk: geen studentenhuisvesting naast de kartingbaan. Wel elders in het Selzerbeekdal, dichter bij het centrum. Je zult het zien in het filmpje op Heuvelland tv en in ons programma. Deze is morgenavond on-line."

+++ 07. februari 22 - Antwoord Thijs Jussen: "Beste inwoners "groep Jussen" en ook "Visie Vaals" zijn tegen deze ontwikkeling. Ook vinden wij dat er meer naar huisvesting voor onze eigen jongeren en ouderen dient gebouwd te worden."

+++ 07. februari 22 - Onze brief aan de Vaalser partijen:

Beste Fractievoorzitter en partijleden,

We hebben onlangs 320 handtekeningen van buurtgenoten aan het College overhandigd. Deze bewoners staan kritisch tegenover de plannen voor huisvesting van 400 studenten aan de Selzerbeeklaan. (zie bijlage voor de bezwaren die ze onderschrijven.)
Om de bewoners te kunnen informeren zijn we benieuwd naar de standpunten van alle politieke partijen in de gemeente Vaals. We willen deze standpunten graag op onze website publiceren.

De volgende vragen willen we aan u voorleggen: 

 • Vindt u 400 studentenwoningen naast de kartingbaan een goed idee?
 • Hoe verhoudt uw standpunt zich tot de bestaande omgevingsvisie, Visie Vaals en de Cittaslow-gedachte?

We hopen dat u de tijd neemt om deze vragen te beantwoorden. Hopende op een reactie binnen de komende 2 weken.
Alvast dank en met groet, 

Initiatief Selzerbeeklaan21
Pascal, Cecile, Rutger, Kim, Louis, Sascha en Franziska